• Français
  • עברית

תקנון – תנאי שימוש באתר

1. KYNON (קובי סוכנות אינטרנט) מעוסק מורשה ת.ז. 324405406 (להלן: "העסק") מספקת שירותי אינטרנט שונים, כמפורט להן, בין היתר באמצעות, אתר החברה שכתובתו www.kynon.co.il (להלן: "האתר").

2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי החברה וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הלקוח ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: "הלקוח") לתנאי תקנון זה.

3. תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין החברה וזאת בנוסף להזמנת השירות הפרטנית שביצע הלקוח מהחבר. הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן.

הלקוח מאשר בזה ומצהיר כי גילו הינו למעלה מ- 18 שנים וכי הוא בעל כשרות משפטית מלאה לביצוע כל פעולה חוזית כזו ללא כל צורך באישורים או הסכמות מכל גורם נוסף.

ככל שעשה הלקוח שימוש באתר ו/או בשירותי החברה (לרבות אם לא קרא את התקנון), הדבר מהווה הסכמה מלאה ומפורשת לכל האמור בו. כמו כן, שירותי רישום שמות מתחם (Domain Registration) דרך חברה ( https://www.livedns.co.il ) אלא רק לדומיינם ישראלים. לגבי הדומיינים אחרים, שירותי רישום שמות מתחם דרך חברת ex2 (https://www.ex2.com/).

4. מובהר כי שירותי רישום שמות מתחם (Domain Registration), כפופים לכללי רישום שמות המתחם של איגוד האינטרנט הישראלי, כפי שאלה מתעדכנים מפעם בפעם: ( http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html ).

5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

6. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.


השירותים

7. החברה מספקת שירותי אינטרנט, אשר כוללים בין היתר שירותי רישום שמות מתחם (Domain Registration), אחסון/אירוח אתרים, פיתוח אתרים ודפי אינטרנט לרבות רכישת תבניות (Templates) לבניית אתרים, קידום אתרים, אתרים כמנויים חודשיים ושיווק באינטרנט (להלן ולעיל: "השירותים").

8. השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.

9. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי.

10. השירותים שמספקת החברה בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.


חשבונות ותשלומים

11. הלקוח מתחייב לשלם את כל התשלומים להם יידרש בגין השירותים אשר יסופקו לו על ידי החברה במלואם ובמועדם. אי ביצוע תשלום כאמור יקנה לחברה את הזכות, להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה. הלקוח יחויב בגין כל העלויות הישירות אשר ינבעו מביטול ההשעיה כאמור וכן בדמי טיפול בסך של 279 ₪ לכל שעת עבודה.

12. המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה מתפרסם באתר החברה ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק.

13. לקוח רשאי לבטל את השירותים הניתנים לו ע"י החברה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב, על ההודעה לכלול שם מלא של הלקוח, השירות אותו מבקש הלקוח לבטל (כגון כתובת האתר), שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי.

14. הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 30 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, תשיב החברה ללקוח את התשלום העודף. הלקוח מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.

15. החברה תספק ללקוח חשבונית מס/קבלה כנגד קבלת תשלום בפועל. הלקוח מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני כתחליף לחשבוניות מודפסות – חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מאושרת על ידי רשויות המס.


קניין רוחני

16. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה, האתר והשירותים הניתנים על ידי החברה, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי מוצרי החברה, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה רישיון שימוש בהם.

17. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר, שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו"ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה, באופן מסחרי ו/או פרטי.

18. התכנים והמידע אשר יועלו לשרתי החברה על ידי הלקוח הינם קניינו הבלעדי של הלקוח אולם, הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (Caching), וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של החברה.


מידע, אבטחת מידע ופרטיות

19. כל נתון ו/או מידע של הלקוח המאוחסן על שרתי החברה הינו באחריותו המלאה של הלקוח. הלקוח אחראי לתקינות ושלמות ואמינות הנתונים שלו, ולגיבוי תקין. החברה אינה אחראית להמצאות המידע, תקינותו או שלמותו, ואינה אחראית לאובדנו בשום מקרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו בשרתי החברה על ידי הלקוח או עבורו בין ששירות זה הוזמן מהחברה ובין שלא הוזמן ממנה, וכן לנתונים המועברים במסגרת השירותים, ולכל נזק/אובדן/הוצאה או נזק עקיף, שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה למידע של הלקוח בשרתי החברה, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.

20. הלקוח יישא בכל נזק/הוצאה/אובדן או נזק עקיף שייגרמו לחברה ו/או ללקוחותיה כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הגנה מתאימים. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה למחוק או להסיר כל מידע לאחר סיום ההתקשרות עם הלקוח.

21. כל המידע והתכנים אשר יועלו על ידי הלקוח לשרתי החברה לא יגולו לאף צד שלישי כל שהוא למעט (1) על פי בקשתו של הלקוח; (2) לצורך מתן השירותים אשר הוזמנו על ידי הלקוח (3) לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.

22. מבלי לגרוע מכלליות האמור כל שימוש ו/או צפייה ו/או גלישה ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות המפורטת בהמשך עמוד זה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.


שימוש יתר במשאבים

23. החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות ללקוח במקרים מסוימים, כמות מוגדרת מראש של משאבים דוגמת – רוחב פס תעבורה, CPU, נפח אחסון וכד'. הלקוח אינו מורשה לבצע שימוש בתכנות, תעבורת נתונים, הודעות דואר או כל שימוש במשאבי השרת אשר מנצלות שטח אחסון רב יותר מכפי שהוסכם ומוגדר בהזמנת השירות שהלקוח בחר. בכל מקרה בו יחרוג הלקוח מהמשאבים אשר הוקצו והוסכמו בהזמנת הלקוח מהחברה, החברה תיידע את הלקוח בדבר החריגה כאמור, באמצעות הדואר האלקטרוני.

24. בגין חריגה אשר תמשך למעלה מ- 48 שעות מעת משלוח הודעה כאמור יידרש הלקוח לשדרג את השירות ולשלם בגינו בהתאם למחירים המפורטים באתר החברה או להפסיק את השימוש החריג, לאלתר.
לא פעל הלקוח כאמור, ו/או במידה והחריגה, תפגע ביכולתה של החברה לספק שירות ללקוחותיה יחויב הלקוח בתשלום נוסף של רוחב פס נוסף לחודש -10 ₪ (כולל מע"מ) לכל 1GB נוספים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לחברה, לרבות השעיית ו/או ביטול השירות לאתר.


שימוש חוקי והולם בשירותים

25. הלקוח מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תקנון זה, הזמנת השירות וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:

25.1. שימוש לרעה במשאבי החברה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו ללקוח במסגרת מתן השירותים. הלקוח מצהיר ומתחייב שלא לנצל את משאבי הזיכרון של השרת ואת ה- CPU של השרת באופן שעלול לגרום נזק כלשהו לשרת;

25.2. פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;

25.3. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות PHISHING, HACKING, CRACKING, SNIFING, שחזור סיסמאות או כל שיטה אחרת;

25.4. ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של לקוח אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו לקוח או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו;

25.5. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;

25.6. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;

25.7. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים;

25.8. הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס;

25.9. יבוא או יצוא אסורים;

25.10. פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.

26. בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים על שרתי הלקוח במסגרת השירותים הניתנים לו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.

27. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח תהא רשאית החברה להשהות ו/או לבטל את השירותים ללקוח לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.


אחריות ושיפוי

28. החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות הגבוהה ביותר. עם זאת השירותים שמספקת החברה בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

29. בהתאם לאמור השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים. קרי, על החברה לא חלה אחראיות מכל סוג שהוא על טיב השירותים נושא תקנון זה או איכותם.

30. בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע הגבלת אחריות זו תכול גם בנוגע לכל נזק שיגרם ללקוח או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו.

31. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותה של החברה ו/או כל מי מטעמה, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידה, מוגבלת לעלות השירות אשר נרכש על ידי הלקוח.

32. הלקוח מתחייב לשפות את החברה ונציגיה על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הלקוח בקשר לשירותים הניתנים לו על יד החברה, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח על פי הזמנת השירות מהחברה ו/או תקנון זה או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני, וכן בגין שכר טרחה של עו"ד והוצאות משפטיות עקב הפרת התחייבויות מצד הלקוח בכל אחד מסעיפי הזמנת השירות ו/או תקנון זה.


ביטול העסקה

33. ביטול על ידי הלקוח: אתה יכול להפסיק להשתמש בשירותים שלנו ולבקש את ביטול המנוי שלך בסוף התקופה השנתית שלך, בהתאם להוראות. התאריך האפקטיבי לסיום השירותים יהיה זה בתום תקופת המינוי הרלוונטית. יש לבצע את בקשת הביטול לפחות שלושים (30) יום לפני תום תקופת השירות שאז בתוקף על מנת להימנע מההתחדשות האוטומטית הבאה והעלויות הנובעות מכך. אם המשתמש יחליט לסיים את המינוי לפני סיום התקופה, השנה שלו עדיין תהיה פעילה עד תאריך הסיום.

34. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא רשאית החברה לבטל את ההתקשרות בין הצדדים לאלתר וללא צורך במתן הודעה בכל אחד מהקרים המפורטים להלן (1) הלקוח לא שילם לחברה תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מהחברה ולאחר שקיבל הודעה על כך; (2) הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים; (3) הלקוח הפר תנאי מהותי בתקנון זה או במסמכי ההתקשרות האחרים; החברה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה; הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו בחברה; קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות.


כללי

35. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי תקנון זה לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט. הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי תקנון זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

36. אם הוראה כלשהי בתקנון זה תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

37. הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי התקנון ו/או מסמכי התקשרות האחרים, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

38. לחברה תהיה זכות לקזז ו/או לעכב כל סכום, אשר תקבל מהלקוח בקשר עם תקנון זה או כל הסכם אחר, לרבות בגין ציודים ותוכנות אשר סופקו ללקוח. ללקוח לא תהיה זכות לקזז ו/או לעכב סכום כלשהו שאמור להיות משולם לחברה בגין שירותים ו/או ציוד.

39. כל הודעה, אשר תשלח החברה ללקוח לפי הכתובת שמסר לה תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה הלקוח מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדואר אלקטרוני בתוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.

40. מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לתקנון זה וכל הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.

41. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם רשאית לשנות החברה לשיקול דעתה הבלעדי כל תנאי מתנאי התקנון ו/או את מחירי המוצרים ו/או מגוון המוצרים ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים, והכל בפרסום תקנון מעודכן בהתאם, ונוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

42. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה או הבהרה על מנת לאפשר לכם חווית שימוש קניה פשוטה, מהירה ובטוחה וזאת בימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 בדוא"ל contact@kynon.co.il בטלפון שירות לקוחות 058-4124894.


קופונים והטבות

43. הטבת קופון הניתנת בעת רכישת חבילת אחסון, הינה עבור דומיינים גנריים ישראלים ובין לאומיים בסיומות (co.il, fr, org, com, net)


מנויים אתרי אינטרט

44. אתה מאשר שאתה מחזיק בכל הזכויות על כל תוכן שמתפרסם באופן מקוון או שמסופק על ידך, כולל כל עיצוב, תמונה, אנימציה, וידאו, קובץ שמע, פונט, לוגו, קוד, איור, קומפוזיציה, עבודה, ממשק, שם משתמש, מידע שנמסר על ידך.

התוכן הוא (וימשיך להיות) אמיתי, עדכני, מדויק, אינו פוגע בזכויות צד ג 'כלשהו, ובשום אופן אינו חוקי.
השגת את כל ההסכמות וההרשאות הנדרשות על פי כל דין החל ביחס לתצוגה, העברת ופרסום של כל מידע אישי ו / או כל מידע הכרוך בזכות לתמונה או דמיון לכל אדם, ישות או כל נכס המהווה חלק מהתוכן, ואתה מסכים לציית לחקיקה הרלוונטית.

המנוי לכל חבילה יחויב מדי חודש לאורך תקופה מתחדשת של שנה.
התשלום הראשון יבוצע בהזמנת האחרונה באמצעות פלטפורמה זו. בהרשמתך לשירות זה אתה מקבל את התנאים המתוארים בדף זה.
האתר והשירותים שייכים אפוא לחברת KYNON ובשום מקרה ללקוח. התוכן הכתוב והתמונות / תמונות שנרכשו ו / או הובאו על ידי הלקוח יהיו שלהם באופן אוטומטי.
חל איסור מוחלט על הלקוח להעתיק ו / או לשכפל את קוד המקור של האתר. ניתן להגיש תביעה משפטית נגד הלקוח.

45. חידוש מנוי: המינוי ושירותיו יחודש אוטומטית, לתקופת חידוש של שנה נוספת. אם לא ניתן לגבות את העלויות שיש לשלם לך, אנו עשויים לנסות שוב במועד מאוחר יותר, או להשעות או לבטל את המנוי לשירותינו, ללא הודעה מוקדמת. ניתן להחיל הליכים משפטיים אם לא מכבדים את עלויות הלקוח.

אתה תהיה האחראי הבלעדי לאימות והבטחת חידוש מוצלח של השירותים שבהם אתה משתמש. לפיכך, תהיי אחראית בלעדית לכל הפרעה בשירותינו, לרבות עקב ביטול, אי תשלום. אתה מאשר ומסכים להעלות שום תביעה נגד חברת KYNON בקשר להפרעה של השירותים או של שירותי צד שלישי, מכל סיבה שהיא.


מדיניות פרטיות

1. תנאי מדיניות פרטיות אלו יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי החברה וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הלקוח ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: "הלקוח") לתנאי מדיניות הפרטיות להלן.


איזה מידע אנחנו אוספים?

2.1. במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הלקוח לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). לקוח שיקליד את פרטיו כאמור, נותנן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר. ויודגש האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו הוולונטרית של הלקוח.

2.2. כמו כן, במהלך שימוש הלקוח באתר יתכן וייאסף מידע אודות הלקוח, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: " מידע כללי" ו/או "מידע לא מזהה").

2.3. אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את הלקוח למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות מדיניות פרטיות זו וכל דין. יודגש כי יתכן ולגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

3. למה אנחנו אוספים את המידע? ומה אנחנו עושים איתו?

3.1. לצורך שימוש הלקוח בשירותים ותכנים שונים המוצעים באתר.

3.2. לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הלקוח, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הלקוח באופן אישי.

3.3. לצורך פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, הענקת שירותי דיוור ישיר לשותפיה העסקיים בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת SMS ו/או Facebook ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י האתר בעצמו ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לצדדים שלישיים, כמפורט להלן.

4. האתר יעביר את המידע האישי לצד שלישי במקרים המפורטים להלן:

4.1. על פי בקשתו של הלקוח.

4.2. לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.

4.3. בכל מקרה של מחלוקת, טענה דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין האתר ללקוח.

4.4. העברת מידע לכל גוף קשור למנהלת האתר ו/או במקרה בו תועבר או תוסב האחריות לתפעול האתר לגוף אחר.

4.5. אם הלקוח עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים ו/או בניגוד לתקנון האתר, או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לאתר, למפעילת האתר, קניינה וטובתה.

4.6. מובהר כי האתר לא יהיה מוגבל בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/ לא מזהה לפי שיקול לדעתו הבלעדי.

5. הסכמות הלקוח. זכות עיון, עדכון והסרה

5.1. כל מידע שיימסר על ידי הלקוח באמצעות האתר, הן במסגרת הרישום ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים דרך האתר, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של הלקוח באתר ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

5.2. הלקוח רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של האתר ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת contact@kynon.co.il יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל.

6. עוגיות – Cookies

6.1. לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הלקוח באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר ללקוח שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הלקוח ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות .(Cookies) "

6.2. עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותך באתר במגוון היבטים רחב. הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

7. פרסומות באתר וקישורים חיצוניים

7.1. מנהלת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, מנהלת האתר מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הלקוח בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של האתר או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הלקוח לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הלקוח. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי הלקוח. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר. אם הלקוח מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והאתר אינו אחראי בשום אופן לתכנים /ו/או פרסומים אלו.

8. שינויים במדיניות הפרטיות

8.1. אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן מדיוניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונו.

דילוג לתוכן